Skip to main content Skip to search
Vergi İncelemeleri
 • Vergi incelemeleri ile ilgili destek verilmesi ve inceleme sürecinin yönetilmesi
 • Rapor değerlendirme komisyonu nezdinde dinlenme talebi sürecinin yönetilmesi
 • Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma görüşmeleri
Vergi Uyuşmazlıkları
 • Vergi incelemeleri neticesinde önerilen tarhiyatın hukuki durumunun değerlendirilerek uzlaşma veya dava yoluna başvurulması
 • Vergi dava dilekçelerinin hazırlanması ve dava sürecinin yönetimi
 • Haciz ve ihtiyati tahakkuk/ihtiyati haciz, teminat isteme, menkul ve gayrimenkul satış, ödeme emri, özel esaslara alınma, vergi/ceza ihbarnamesi, düzeltme-şikayet yoluyla ödenen verginin iadesi, ihtirazi kayıtla ödenen verginin iadesi, mükellefiyet tesisi işlemi, devreden KDV’nin azaltılması veya devreden zararın azaltılması, iade talebinin reddi işlemlerine karşı dava dilekçesinin hazırlanması ve dava sürecinin yönetimi,
Vergi Danışmanlığı
 • Vergisel risklerin önceden tespit edilerek cezai yaptırımlara maruz kalınma riskinin engellenmesi
 • Vergi avantajlarından yararlanılmasını sağlayarak vergi yükünün minimize edilmesi
 • Teknik konularda vergi idaresi ve vergi yargısının uygulamaları dikkate alınarak görüş verilmesi
 • Çifte vergilendirme önleme anlaşmaları kapsamında ödenecek verginin optimize edilmesi
Tam Tasdik Hizmetleri
 • Geçici vergi beyannameleri ve kurumlar vergisi beyannamesi verilmeden önce yasal belgeler ve hesaplar ile mali tablolar kontrol edilerek Hazine ve Maliye Bakanlığının muhtemel bir denetiminden önce vergisel yönden doğruluk ve uygunluk sağlanması
KDV, ÖTV, ÖİV, Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Tasdik Hizmetleri
 • KDV, ÖTV, ÖİV, gelir ve kurumlar vergisi iade tasdik hizmetleri