Skip to main content Skip to search
İç Denetim
  • Şirket yönetimi tarafından belirlenen politikalar ve prosedürlere uyum düzeyinin denetimi,
  • Şirketlerin her bir bölümü için belirlenen detaylı kriterler ile bu kriterlere fiilen uyulup uyulmadığının denetimi,
  • İş ve işlemlerin iş akışı, süreç, sözleşmeler, belgeler ve kayıtlarla uyumlu olup olmadığının yasal mevzuat da dikkate alınarak denetimi,